8 Maart 1923 | Ds. Pieter Bingle oorlede

Tennisklub_van_die_Teologiese_Skool_Burgersdorp,_1902

Die Teologiese Skool Burgersdorp se Amicitia Tennis Club, 1902. Eerste ry: I.D. du Plessis, H.J.R. du Plessis, H.D. Lessing, N.H. Van der Walt, I.D. Krüger. Tweede ry: Francisca Lion Cachet, Annie Lion Cachet, Sannie Venter, Annie Coetzee, Tinie Vorster, Annie Coetzer, Lettie Postma, Martie Venter, Marie Postma. Derde ry: P.W. Bingle, B.R Grobler, T.N. Venter, J. Kruger, J.C. Venter, D.G. Kruger, A.P.C. Duvenage, H.J.J. Van der Walt. Die vroue in die tweede ry het die eggenotes geword van: di. H.C. Lutingh, H.J.J. Van der Walt, H.J.R. du Plessis, H. Strecter, J.C. Venter, J. Grobler, prof. J.A. du Plessis, ds. N.H. van der Walt en prof. J.D Du Toit.

Ds. P.W. Bingle ontslaap op Venterstad

Ds. Pieter Willem Bingle (15 Desember 1883 – Venterstad, Kaapland, Suid-Afrika, 8 Maart 1923) was van 1910 tot sy afsterwe predikant in twee Gereformeerde kerke, naamlik Colesberg en Venterstad.

Prof_Jan_Lion_Cachet_en_studente_ID_Kruger,_PW_Bingle,_JP_van_der_Walt_en_DP_du_Plessis_aan_die_Teologiese_Skool_Potchefstroom,_1908

Prof. Jan Lion Cachet en studente aan die Teologiese Skool Potchefstroom, 1908: Izak Krüger, Pieter Bingle, J.P. van der Walt en D.P. du Plessis.

Herkoms en opleiding

Pieter Bingle was die seun van Johannes Petrus Bingle (18 September 1847–1916) en sy eerste vrou, Elizabeth Maria Coetzer (1857 – 19 Maart 1885). Hy het sy teologiese opleiding omstreeks 1903 aan die Teologiese Skool Burgersdorp begin en in Februarie 1905 saam met die skool na Potchefstroom verhuis, waar hy sy studie in 1908 of 1909 voltooi het. Hier was sy klasmaats di. J.P. van der Walt, D.P. du Plessis en I.D. Krüger.

Tennisklub_van_die_Teologiese_Skool_Burgersdorp,_1902Sy dienstyd op Colesberg

Prop. P.W. Bingle is op 8 Februarie 1910 na die Gereformeerde kerk Colesberg beroep nadat die gemeente ’n kombinasie-ooreenkoms met Philippolis kon aangaan om die konsulentsbediening, waarmee hy tevrede moes wees sedert 1896, te beëindig.
Prop. Bingle is op 10 Maart 1910 in die amp bevestig. Sy bedieningstyd was besonder geseënd. Uit die kerkraadsnotule is dit duidelik dat die onderskeie ampte roepingsbewus gefunksioneer het. Die verhouding tussen predikant, kerkraad en gemeente was kerngesond.

'n_Span_van_die_Orangia_Football_Club,_1903

‘n Span van die Orangia Football Club, Burgersdorp, 1903. Voor: A. du Toit, Pieter Bingle, F. Jooste. Middel: W.J. de Klerk, B.R. Grobler, H.J.J. van der Walt, D.P. du Plessis, J. Duvenage, J.J.A. Coetsee. Agter: Olivier, I. Vorster, C. van der Walt, (onbekend), B. Vorster.

Volgens dr. G.C.P. van der Vyver was ds. Bingle was “‘n gedissiplineerde, konsensieuse mens. Dit is dan ook die stempel wat hy op die kerkraad afgedruk het. Die ouderlinge het deeglik toesig gehou oor die gemeente. Daar is nie geskroom om tug toe te pas nie.”
Onder meer moes ’n paar keer opgetree word teen lidmate wat by die Vrymesselaars aangesluit het. Ook die diakens was getrou in die versorging van die armes. Hulle het te doen gehad met dieselfde probleme wat ’n mens vandag nog in ’n gemeente teëkom. Daar was genoegsaam inisiatief, en alles het ordelik verloop.

Eerste vrou oorlede

Die Griepepidemie van 1918-’19 het ’n geringe versteuring gebring toe ’n Nagmaal uitgestel moes word, maar die pastorie het dit ’n droewige slag getref toe mev. Bingle in 1919 aan die griep oorlede is en ds. Bingle alleen met sy vyf kinders agtergelaat is.
Ten tyde van mev. Bingle se dood was ds. Bingle self platgetrek deur die griep en moes die kindertjies sonder hom hul moeder se begrafnis bywoon.

Ds_PW_Bingle_die_oue

Ds. Pieter Bingle.

Vanuit sy siekbed kon hy die begrafnisstoet by die pastorie hoor verbyloop. Dat sy ’n besonderse plek in die hart van die gemeente ingeneem het, blyk uit die besluit van die kerkraad om haar begrafniskoste te vereffen en ook ’n steen op haar graf te laat oprig, soos die notule dit stel: “Uit liefde en agting vir ds. Bingle en sy ontslape eggenote.”

Ten tyde van sy vrou se dood was ’n niggie van die vyf kinders ’n diensmeisie in die huis. Ds. Bingle het besluit om met dié meisie, sy oorlede vrou se broerskind, te trou. Volgens oorlewering was die oudste kinders woedend en die gemeente so kwaad dat die kerkraad ds. Bingle aangespoor het om die beroep na Venterstad aan te neem. Die kleiner kinders, van wie die jongste net ses jaar oud was toe hul pa ook oorlede is, het ’n veelbewoë kinderjare as weeskinders gehad.

Tydens ds. Bingle se dienstyds het die kerkraad en gemeente van Colesberg na buite die ondersteunende hand nie weerhou nie. Hoewel dit ’n klein gemeente was (aan die vooraand van die Driejarige Oorlog was hier byvoorbeeld 176 belydende lidmate en ’n jaar of wat voor prop. Bingle se koms net 133), wat self gedurig moes pas en meet, is tog ruim finansiële steun gegee aan die Teologiese Skool en die Normaalskool op Steynsburg.

Kerkraad_van_die_Gereformeerde_kerk_Colesberg,_1921,_met_ds_PW_Bingle

Ds. Bingle en die Colesbergse kerkraad, 1921.

Die gemeente se geldsake

Dit was vir die gemeente moeilik om sy geldelike verpligtinge na te kom. Af en toe is gekla oor tekorte wat die diakens dan maar uit die gemeente moes gaan aansuiwer. In 1910 is nog sustentasie ontvang. Later kon die gemeente daarsonder klaarkom omdat onder meer rente uit die sogenaamde Vryefonds die inkomste aangevul het.

Die Vryefonds, dit wil sê ’n kapitaalfonds wat op beleggings uitgesit is, het in 1910 £1 289-1-4 bedra. Jaarliks is dit deur ’n kollekte in die gemeente aangevul.

Dr. Van der Vyver noem die Vryefonds “‘n vêrsiende voorsorg wat getref is vir moontlike maer jare, wat wel later sou kom”. Baie van die kerkraad se tyd is opgeneem deur die belegging van die gelde in die vorm van lenings met bewyse of verbande op eiendomme.

GK_Postmasburg_KR_1918

Die kerkraad van Postmasburg en besoekende predikante, onder andere dr. Casparus de Wet (eerste ry, tweede van links), J.G.H. van der Walt (eerste ry, vierde van links) en in die tweede ry vanaf vierde van links: Pieter Bingle, Taetse Hamersma, Martinus Postma, G.H.J. Kruger, Dirk Postma en J.H. Kruger, in 1918.

Ds. Bingle se werk in oënskou

Dr. Van der Vyver skryf: “Uit die kerkraadnotule is dit duidelik dat ds, Bingle met groot seën in die gemeente gearbei het. Die verhouding tussen hom en die kerkraad en gemeente was besonder liefdevol. Hy, met sy gesin is goed versorg.

“Blykbaar was sy gesondheidstoestand nie wel nie. Hy het twee maal van die kerkraad siekteverlof ontvang. Vir so ’n jong predikant is dit nogal opvallend.”

Afsterwe op Venterstad

In Maart 1920 het ds. Bingle ’n beroep na Ladybrand-Ficksburg ontvang, wat hy bedank. Die kerkraad het met dank hiervan kennis geneem en hom verseker van hul hartlike samewerking. Op 8 Julie 1921 het hy egter afskeid van die kerkraad en gemeente geneem nadat hy ’n beroep na Venterstad aanvaar het.

Sy elfjarige bedieningstyd was vir die gemeente besonder geseënd. Met droefheid het Colesberg in 1923 kennis geneem van sy afsterwe op Venterstad. Sy oudste seun was 14 jaar tydens sy pa se dood aan inwendige bloeding (waarskynlik ’n gebarste blindederm). Hy is op Venterstad begrawe en nie by sy vrou op Colesberg nie.

Algemene_Vergadering_van_die_Gereformeerde_Kerk_in_die_Kaapprovinsie,_Barkly-Oos,_1911

Die Algemene Vergadering van die Gereformeerde Kerk in die Kaapprovinsie, gehou in 1911 te Barkly-Oos: Eerste ry: Izak van Heerden, onbekend (of andersom), ds J.G.H. van der Walt, ds. G.H.J. Kruger, ds. D.P. du Plessis, onbekend. Tweede ry: Ds. T. Hamersma, ds. P.W. Bingle, ds. W.J. de Klerk, ds. J.H. Kruger, ds. W.J. Snyman, onbekend, ds. P.C. Snyman. Derde ry: Nick van der Walt, ds. Dirk Postma, onder andere (nie in regte volgorde) I.J. Aucamp, D. Lessing, M. Neser. Vierde ry: G.C. Coetsee (onbekend watter posisie).

Gesinslewe

Uit ds. Bingle se huwelik met Albertje Catharina Andria Coetzee (1879–1919), ’n dogter van Johannes Jacobus Coetzee (1845–onbekend) en Jacoba Christoffelina Frederika du Plessis (1847–1933), is ses kinders gebore:

  1. ’n Dogter (gebore Augustus 1912; getroude van Kruger)
  2. (prof.) Johannes Petrus (getroud met Salomé Postma, ’n agterkleindogter van ds. Dirk Postma, kleindogter van ds. Martinus Postma en dogter van dr. Ferdinand Postma)
  3. (prof.) Hendrik Johannes Jacob
  4. Pieter Willem
  5. Christiaan Frederik Beyers
  6. Elizabeth Maria (Bettie, gebore 1917)

Ds. Bingle het weer getrou ná sy eerste vrou se dood, uit welke huwelik twee kinders gebore is, onder wie Emmerentia Helena (gebore 3 Oktober 1923, sewe maande ná haar pa se dood).

Grafsteen_van_ds_Pieter_Willem_Bingle,_Venterstad

Ds. Bingle se graf op Venterstad.

Ook ’n seun uit dié huwelik, Pieter Willem, het ’n professor geword. Hy was op sy dag rektor van ’n kollege vir bruin mense by Crown Mines. Ds. Bingle se kleinseun en naamgenoot was Gereformeerde predikant van Carolina 1964–1968, Pretoria-Wes 1968–1973 en Kaapstad 1973–2006. Nog ’n kleinseun, dr. J.P. Bingle, ook ’n seun van J.P. sr., was predikant van Steynsburg 1976–1979, Bloemfontein-Suid 1979–1984, Middelburg, Tvl. 1984–2000 en Windhoek 2000–2010.

 


 

PB 01

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s