25 Julie 1932 | Prof. Koos van Rooy gebore

Albertje_Fouche_en_prof_Koos_van_Rooy_in_die_Gereformeerde_kerk_Pocthefstroom-Die_Bult,_15_Oktober_2017.jpg

Prof. Van Rooy het op 15 Oktober 2017 sy agterkleinkind in die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Die Bult gedoop. By hom is ’n kerkganger, Albertje Fouche. Haar oupa ds. Pieter Bingle en syne ds. Koos van Rooy was ’n tyd lank saam predikante in die Gereformeerde Kerk, maar ds. Bingle is in 1923 in die ouderdom van 39 jaar oorlede, terwyl ds. Van Rooy in 1962 in die ouderdom van 94 jaar gesterf het.

Geliefde Bybelvertaler, sendingman word 86 jaar

“Dis vir my op my oudag ’n hoogtepunt om terug te kyk en te sien hoe die Here my soveel vreugde en genade gegee het in die ryke vrugte daarvan – soveel meer as wat ek in my wildste drome kon dink: soveel egte, toegewyde swart gelowiges hier in Vendaland en elders, veral onder die Vendasprekendes landswyd, met begaafde en besielde predikante, geestelik en akademies goed toegerus.”

So het prof. Van Rooy einde verlede jaar vertel van die hoogtepunte in sy lang en vol lewe, en bygevoeg: “Die mooiste van alles is dat hulle my nie meer nodig het nie.

“Dan dink ek ook aan die voorreg om twee Bybelvertalings met die vertaalspanne af te handel, twee derdes van hierdie werk ná my amptelike emeritering, en in so ’n groot aantal in Ethiopië, Mosambiek en die Kongo ’n aandeel te kon hê.

“Ook wat tale betref die voorreg om Tshivenda, Sesotho en isiZulu te kon aanleer en gebruik, en die opwinding daarvan om in Israel saam met Joodse immigrante Hebreeus te leer praat en verstaan, veel beter as die bietjie wat ek op universiteit geleer het.”

Hy en vrou, Regina, wat op 21 Julie 85 jaar oud geword het, “kan net elke dag met dankbare verwondering terugkyk op ’n geseënde lewe en op die liefde van ons kinders”.

Ds_Jacs_van_Rooy_en_sy_vrou,_Elsje_Kruger,_met_hul_oudste_drie_kinders_in_die_tyd_dat_hy_predikant_van_Ventersburg_se_Gereformeerde_kerk_was.jpg

Prof. Van Rooy se ouers, ds. Jacs van Rooy en sy eggenote Ellie (gebore Kruger), en hul drie kinders: Koos, Martie en Brechtje.

Prof. Jacobus Albertus van Rooy was van 1957 tot 1966 ’n sendeling in die Gereformeerde Kerke, van 1966 tot 1975 namens die Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland in Vendaland, en van 1975 tot sy emeritaat in 1998 teologiese professor, eers sowat 19 jaar aan die Hammanskraalse Teologiese Skool en nadat dié instelling by die Teologiese Skool Potchefstroom ingelyf is, aan laasgenoemde.

Hy was hoofvertaler van die nuwe Venda-Bybel en het langer as 50 jaar aan verskeie Bybelvertalingsprojekte gewerk.

Prof Koos en vrou

Prof. Koos en Regina van Rooy op hul silwerbruilof einde 2016.

Koos van Rooy is ’n agterkleinkind van die stamouers van die familie Van Rooy in Suid-Afrika, J.C. van Rooy en Anne Françoise Holsters, sowel as die Postma-stamvader, ds. Dirk Postma, en dié se vyfde en laaste vrou, Johanna van Biljon. Aan vaderskant was sy grootouers ds. Koos van Rooy en Brechtje Postma.

Sy vader en naamgenoot, nes sy grootvader, was ds. Jacs van Rooy, en sy moeder Elsje Kruger. Ten tyde van Koos van Rooy jr. se geboorte was sy vader predikant van die Ventersburgse kombinasie, van 1928 tot 1942 sy eerste werkkring.

Drie_geslagte_dominees_Van_Rooy.jpg

Ds. Koos van Rooy (links agter), by sy vader, ds. Jacs van Rooy (regs agter), en grootvader, ds. Koos van Rooy (voor).

Prof. Van Rooy sou dekades later skryf: “Ek is in die ou pastorie op Ventersburg gebore. Dit was voor goud in die Vrystaat ontdek is. Welkom, Allanridge en Riebeeckstad het nog nie bestaan nie, Hennenman en Virginia was net spoorwegstasies, en Odendaalsrus was ’n paar sinkhuisies op sand.

“Hoe pa dit reggekry het, weet ek nie, maar hy het al die lidmate in al daardie gemeentes gereeld besoek, en ook nog by kennisse uit ander kerke tydens siektes en sterfgevalle uitgekom.”

Prof. Van Rooy skryf sy verbintenis met sy geboortedorp het met die jare voortgeleef: “Afgesien van my kosbare jeugherinneringe het ek nog ander bande met Ventersburg. Ek het my vrou hier kom haal, is in die ou kerkgebou getroud, ons het vir al ons kinders se doop hierheen gekom, en my onvergeetlike moeder (wat oorlede is in die ouderdom van 36 jaar) se graf is hier in die kerkhof, met die opskrif op die grafsteen: ‘Maak oop vir my die poorte van die geregtigheid. Ek wil daardeur ingaan; ek wil die HERE loof.’”

Prof. Van Rooy was sy ouers se eersteling. Daarna sou ook volg uit sy vader se eerste huwelik: Martha Elizabeth, later Lemmer (14 Desember 1933 – 2008) en Brechtje Postma, eers ook Lemmer, later Bekker (10 Maart 1936 – 2008).

Vierdejaarstudente_aan_die_Teologiese_Skool_Potchefstroom,_1956.jpg

Die vierdejaarstudente aan die Teologiese Skool Potchefstroom, 1956. Voor (van links): A.J. Coetsee, W.J.J. du Plessis, L.H. Stavast, J.A.H. van der Vinne en J.A. van Rooy. Agter (van links): A.J.R. Vermeulen, J.H. van der Walt, A.A. van Dalsen, P.B. de Klerk.

Uit sy vader se huwelik einde Februarie 1943, ná sy moeder se dood in Februarie 1941 op Ventersburg, met Susanna Elizabeth (Sannie) Cloete, is nog sewe kinders gebore, van wie ses volwassenheid bereik het.

Nadat hy die laerskool op Ventersburg en aan die Afrikaansmediumskool op Pietersburg bygewoon het, het hy op laasgenoemde dorp sy hoërskoolloopbaan begin en dit vanaf 1946 op Brits voortgesit en daar voltooi nadat sy vader die beroep na die Gereformeerde Kerk Krokodilrivier in 1946 aangeneem het. Op skool het hy vir die eerste span rugby gespeel en was hy die duxleerling.

Koos van Rooy het in sy eie woorde, “vanweë die liefde vir Christus en die nood in die heidenwêreld”, besluit om predikant te word. Nadat hy sy Th.B.-graad in 1957 aan die PU vir CHO ontvang het, was hy sedert dieselfde jaar sendeling te Siloam in Vendaland.

Evangeliste_en_kerkraad_van_Siloam_saam_met_prof_Willie_Snyman,_di_Flip_Snyman,_Koos_van_Rooy_en_Peet_Venter,_1959.jpg

Evangeliste en kerkraad van Siloam saam met prof. Willie Snyman en di. Flip Snyman, Koos van Rooy en Peet Venter, 1959.

Van 1963 tot 1966 was hy sendeling in diens van die Gereformeerde Kerk Johannesburg-Noord in Soweto. In 1964 het hy die graad Th.M. in sendingwetenskap ontvang met ’n skripsie oor Sinkretisme in Vendaland.

Van 1966 tot 1972 was hy in diens van die Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland as sendeling met as opdrag lektuurwerk en ’n Bybelskool in Venda. Sy studie het egter nie agterweë gebly nie, want hy doktoreer in 1971 in die sendingwetenskap met ’n proefskrif oor kommunikasie en taal in die Vendabybel.

Vanaf 1975 was hy professor in Ou-Testamentiese vakke, en later ook sendingwetenskap, aan die Hammanskraalse Teologiese Skool. Intussen het hy sedert 1973 as projekkoördineerder aan die nuwe vertaling van die Bybel in Venda, wat vroeg in 1998 in sy finale vorm gedruk is.

Regina_van_Rooy_by_die_gesin_se_Land_Rover_in_Vendaland.jpg

Regina van Rooy by die gesin se voertuig in Vendaland.

In 1995 het hy sy tweede doktorsgraad verwerf, dié keer in die Ou Testament met ’n proefskrif oor Yahweh and Modimo. Ná sy aftrede in 1998 was hy betrokke as konsultant en vertaler in nagenoeg 20 tale in Mosambiek, die Demokratiese Republiek van die Kongo en Ethiopië. Hy was ook projekkoördineerder van die Zulu-Bybelvertaling, waarvan die eerste proefuitgawe in 2015 is.

Terugskouend beskou hy sy intreepreek as ’n hoogtepunt van sy bediening en voeg by: “Verder was daar te veel om op te noem, veral om die bekerings mee te maak van heidene wat later leiers in die kerk geword het.

“Ek het met groot verwagtings sendeling geword, en ondanks tydelike teleurstellings en terugslae het die Here op die ou end aan my veel meer gegee as wat ek in my wildste drome kon dink: ’n lewenskragtige en belydenisgetroue aantal kerke in Venda en elders, ’n stuk of sewe predikante wat reeds professore in teologie is.”

Ingebruikneming_van_die_Nuwe_Venda_Bybelvertaling_met_ds_G_Kritzinger_van_die_Bybelgenootskap_agter_die_kateder_en_prof_Koos_van_Rooy.jpg

Die ingebruikneming van die Nuwe Venda Bybelvertaling met ds. G. Kritzinger van die Bybelgenootskap agter die kateder en prof. Koos van Rooy (regs).

Aan die teenoorgestelde kant was daar “vervolging oor verset teen kerklike apartheid, teen verbondsoutomatisme, en oor aandrang op uitdra van die evangelie, en oor die begeerte dat daar herlewing in die kerk sal wees.

“Daarenteen was dit ’n hoogtepunt toe die sinode van 2012 besluit het dat die Doppers hulle moet bekeer van hulle sondes, en die eerste sonde wat genoem word, is die leer van die verbondsoutomatisme (die veronderstelling dat elke verbondskind al voor sy doop wedergebore is).”

Sy groot uitdaging was “om die Bybel met swart oë te lees, bedoelende soekende na die antwoord van God se Woord op die geloof en lewensomstandighede van die mense van Afrika”.

Prof_Koos_van_Rooy_en_sy_vrou,_Regina,_2007.jpg

Prof. Van Rooy en sy vrou, Regina, 2007.

Gesinslewe

Prof. Van Rooy is op 15 Desember 1956 in die Gereformeerde Kerk Ventersburg deur sy vader, ds. Jacs van Rooy, in die huwelik bevestig met Regina Catharina Kruger (gebore 21 Julie 1933), dogter van Willem Adriaan Kruger (15 September 1899 – 1975) en Anna Catharina Botha Mentz (25 Junie 1913 – onbekend).

Familiefoto.jpg

Prof. Koos en Regina van Rooy met op twee na, al hul kinders, kleinkinders en agterkleinkinders.

Uit die huwelik is vier kinders gebore: Anna Catharina (Annerooy/Mashudu, gebore Siloam, 10 Augustus 1959, getroud met Braam Helberg), Elsje (gebore Siloam, 28 April 1962, getroud met Louis Linde), Jacobus Albertus (Jacs, gebore 29 Maart 1964, Siloam, getroud met Martie Spoelstra) en Willem Adriaan (At, gebore Siloam, 12 Junie 1968, getroud met Hester Coetzee).

2 thoughts on “25 Julie 1932 | Prof. Koos van Rooy gebore

  1. Ek het die voorreg gehad om die PhD saam met sy tweede te ontvang. Ek het maar gevroetel maar Oom Koos behoort ‘n ere Doktorsgraad te kry. Ek eer hom.

    Like

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s